WEWNĄTRZSZKOLNY  SYSTEM  OCENIANIA

 

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH nr  6  W GDYNI

 

 

Ogólne zasady oceniania wewnątrzszkolnego określono w Rozporządzeniu

MENiS z dnia 7 września 2004r.( z późniejszymi zmianami).

 

Szczegółowe rozwiązania obowiązujące w Zespole  Szkół Ogólnokształcących  nr  6.

 

 1. 1. Zasady oceniania zajęć edukacyjnych.

 

1.1.    Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

-          ustalenie przez nauczycieli przedmiotowych systemów oceniania oraz poinformowania o nich uczniów i rodziców ( prawnych opiekunów),

-          bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie wg form przyjętych w naszej szkole,

-          ustalenie ocen klasyfikacyjnych na koniec semestru i roku szkolnego,

-          przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających,

-          wymagania edukacyjne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

-          zasady ewaluacji systemu.

1.2.   Ocenianie wewnątrzszkolne pełni funkcję klasyfikacyjną i diagnostyczną mającą na celu wspieranie szkolnej kariery ucznia,monitorowanie jego postępów   i określenie indywidualnych potrzeb.

 

1.3.    Przeprowadzają je nauczyciele uczący w danym oddziale, bądź pełniący

zastępstwa stałe.

 

1.4.    Ocenianie ma na celu dostarczenie informacji zwrotnej:

A. uczniom

1.4.1.      o poziomie uzyskanych osiągnięć w stosunku do wymagań programowych,

1.4.2.      o skuteczności wybranych metod uczenia się,

1.4.3.      o jakości pracy nad zdobywaniem wiedzy i umiejętności.

 1. rodzicom, nauczycielom, dyrekcji:

1.4.4.      o efektywności procesu nauczania i uczenia się,

1.4.5.      o wkładzie uczniów w pracę nad własnym rozwojem,

1.4.6.      o postępach uczniów,

1.4.7.      o uzdolnieniach i trudnościach.

1.5.    Ocenianie jest jawne, obiektywne, uwzględniające możliwości ucznia.

 

1.5.1.      Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia uwzględniając: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego, opinię PPP oraz ustalenia zawarte w planie indywidualnej pomocy uczniowi.

1.6.    Na prośbę ucznia lub jego rodzica nauczyciel podaje uzasadnienie do

wystawionej oceny.

1.7.   Sprawdzone i ocenione prace kontrolne są udostępniane do wglądu rodzicom

(prawnym opiekunom) podczas konsultacji i zebrań z rodzicami.

1.8.   Nauczyciele są zobowiązani do systematycznego oceniania uczniów w czasie

trwania semestru. Podstawą do wystawienia oceny śródrocznej i rocznej są

zasady oceniania wpisane w PSO.

1.9.   Przeprowadzanie klasyfikacji odbywa się dwukrotnie w ciągu roku szkolnego.

 

1.10.  Dokładne terminy ustala dyrektor szkoły.Rada klasyfikacyjna kończy

I semestr.

 

 1. 2. Skala i sposób formułowania ocen bieżących, śródrocznych i rocznych

Klasyfikacyjnych

 

2.1.Przyjmujemy zatwierdzony przez MEN system oceniania w skali od stopnia

niedostatecznego po stopień celujący.

2.2.W ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dopuszcza się stosowanie

przedmiotowych systemów oceniania ustalonych przez zespoły samokształceniowe

opartych na :

-systemie tradycyjnym

-.systemie tradycyjnym rozszerzonym o plusy i minusy

-.systemie punktowym

-systemie literowym

Wszystkie powyższe systemy muszą posiadać przełożenie na skalę ocen od

niedostatecznej do celującej w każdym momencie procesu edukacyjnego.

 

2.3.Na ocenę śródroczną i roczną składają się wyniki pochodzące głównie ze

składowych:

-    prace klasowe ( są obowiązkowe)

-    sprawdziany

-    odpowiedzi ustne

-    prace domowe

-    oceny za wysiłek i starania włożone w naukę danego przedmiotu.

 

2.4.Tryb przeprowadzania i zakres poszczególnych form sprawdzania:

- praca klasowa obejmować może cały dział programowy; o zamiarze

przeprowadzenia pracy klasowej nauczyciel informuje uczniów co najmniej na jeden

tydzień przed terminem,nie więcej niż 3 prace klasowe w tygodniu ( dla całej klasy )

- sprawdzian obejmuje materiał mniejszy niż dział programowy ( nie więcej niż jeden

w ciągu dnia)

- kartkówka – obejmuje materiał wymagany przez nauczyciela na odpowiedź ustną

(przeprowadzana bez uprzedzania uczniów)

- odpowiedź ustna obejmuje materiał najwyżej z trzech ostatnich lekcji,

- praca domowa – termin wykonania zależnie od zakresu materiału jaki obejmuje,

- inne zadania – zależnie od możliwości wykonania, termin ustalony w porozumieniu

z uczniem,

- zadania wykraczające – ma do nich prawo każdy uczeń bez względu na oceny uzyskane

w semestrze i uczestnictwo w konkursach.

 

2.5.Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich

rodziców o zasadach oceniania zachowania.

2.5.1. W szkole gimnazjalnej wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym

uczniowie rozpoczną realizację projektu edukacyjnego, informuje uczniów i ich

rodziców o warunkach realizacji projektu.

 

 

2.6. Każdy nauczyciel  do 15 września nowego roku szkolnego ma obowiązek poinformować

ucznia i rodziców o zasadach oceniania z poszczególnych przedmiotów. W klasach

programowo najwyższych nauczyciel zapoznaje uczniów ze standardami

egzaminacyjnymi.

2.7. Przedmiotowy system oceniania zwiera:

- ilość prac klasowych i całogodzinnych sprawdzianów,

- zasady poprawiania ocen z prac klasowych i sprawdzianów

- wymagania edukacyjne na poszczególne oceny,

- wymagania edukacyjne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

2.8. Ocena z religii, etyki oraz języka francuskiego i niemieckiego liczone są do średniej ocen.

2. 9. Dopuszcza się stosowanie średniej ważonej przy wystawianiu oceny semestralnej

i rocznej

 

2.9.1. Klasyfikacja śródroczna i roczna ucznia o specyficznych trudnościach w uczeniu się

wzgl.ędnia ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno –

terapeutycznym.

 

2.10. Ogólne kryteria wymagań przy stawianiu ocen uczniom.

 

Ocenę celującą  (cel. – 6) otrzymuje uczeń, który:

-          posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program, samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia,

-          biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy,

-          osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

Ocenę bardzo dobrą (bdb. – 5) otrzymuje uczeń, który:

-          opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,

-          sprawnie posługuje się tymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań, problemów w nowych sytuacjach.

Ocenę dobrą (db. – 4) otrzymuje uczeń, który:

-          opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości relacji między elementami wiedzy z danego przedmiotu nauczania,

-          poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne.

Ocenę dostateczną (dst. – 3) otrzymuje uczeń, który:

-          opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się tego przedmiotu,

-          rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela.

Ocenę dopuszczającą ( dop. – 2) otrzymuje uczeń, który:

-          w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości

i umiejętności, a braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez

ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,

-          rozwiązuje – często przy pomocy nauczyciela – zadania typowe,

o niewielkim stopniu trudności.

Ocenę niedostateczna (ndst. – 1) otrzymuje uczeń, który:

-          nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości

i umiejętności, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze

zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,

-          nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązać zadania

o niewielkim  (elementarnym) stopniu trudności.

 

2.10.1.  Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych,

plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę

wysiłek wkładany przez ucznia w wywiazywanie się z obowiązków wynikających

ze  specyfiki tych zajęć.

2.10.1.a.W przypadku oceny z wychowania fizycznego należy uwzględnić także

systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia

w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

 

2.10.2. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim
i ponadwojewódzkim  w szkole podstawowej i gimnazjum oraz laureaci

olimpiad przemiotowych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

otrzymuja z danych zajęć edukacyjnych celującą ocenę roczną ( semestralną).

 

2.11. Punkty z prac klasowych,sprawdzianów,kartkówek są przeliczane na oceny edukacyjne

wg następującej skali:

 

97 %  -  100 %    celujący

85 %  -    96 %    bardzo dobry

68 %  -   84 %     bobry

50 %  -   67 %     dostateczny

30 %  -   49 %     dopuszczający

0 %  -   29 %      niedostateczny

 

 

2.12.   W Szkole Podstawowej i Gimnazjum dla Dzieci Niedosłyszących przyjmuje się

ocenianie w skali 1 – 6 w połączeniu z kartą rewalidacji indywidualnej ucznia.

 

2.12.1.    W klasach I – III Szkoły Podstawowej dla Dzieci Niedosłyszących

śródroczne  i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami

opisowymi.

2.12.1.a.. W klasach I- III Szkoły Podstawowej roczna ocena opisowa uwzględnia

poziom  opanowania przez ucznia wiadomości z zkresu podstawy

programowej oraz wykazuje potrzeby edukacyjne ucznia związane

z pokonywaniem trudności bądź rozwijaniem uzdolnień.

2.12.2. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić

o wydłużeniu  cyklu kształcenia o 1 rok na podstawie opinii wydaniej przez

lekarza lub PPP i po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia.

 

2.13. Termin i forma informowania ucznia o przewidywanych dla niego ocenach

klasyfikacyjnych:

2.13.1.Uczeń zagrożony oceną niedostateczną zostaje o tym powiadomiony przez

nauczyciela uczącego danego przedmiotu podczas lekcji na miesiąc przed radą

klasyfikacyjną. Jego rodzice (opiekunowie) zostają powiadomieni o tym fakcie

przez wychowawcę na miesiąc przed radą klasyfikacyjną w formie :

- ustnej informacji podanej podczas zebrania rodziców (rodzic potwierdza to

podpisem w dzienniku)

- pisemnej w dzienniczku ucznia (wymaga się podpisu rodzica w ciągu 2 dni)

- w ostateczności wysłanie listu przez szkołę do rodziców.

2.13.2. Uczeń o ocenie wyższej niż niedostateczna zostaje powiadomiony ustnie na

lekcji przez nauczyciela uczącego na miesiąc przed radą klasyfikacyjną,

rodzic – na zebraniu z wychowawcą.

2.13.3. O przewidywanej ocenie zachowania uczeń zostaje powiadomiony na lekcji

wychowawczej na miesiąc przed radą klasyfikacyjną, rodzice na zebraniu

z wychowawcą.

 

2.14. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny

klasyfikacyjnej:

- na pisemny wniosek rodzica ( prawnego opiekuna ) skierowany do dyrektora szkoły

w terminie do 3 dni od przekazania informacji o ocenie z przedmiotu, nauczyciel

przedmiotu ustala na piśmie warunki i tryb uzyskania wyższej ( o jedną ocenę ) niż

przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna.

- na pisemny wniosek rodzica ( prawnego opiekuna ) skierowany do dyrektora szkoły

w terminie 3 dni od przekazania informacji o ocenie zachowania, wychowawca

określa na pismie zasady i możliwości poprawy oceny o jedną wyżej od

przewidywanej

2.15. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony

z zajęćwychowania fizycznego, informatyki i technologii informacyjnej.

2.15.1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor Gimnazjum podejmuje

decyzję o zwolnieniu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.

2.16. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki i technologii

informacyjnej podejmuje dyrektor szkoły na podstawie wydanej przez lekarza opinii

o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach oraz pisemnej

prośby rodziców (prawnych opiekunów).

2.16.1. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów ) oraz na

podstawie opinii PPP, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego

etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową,

z afazją, z niepełno sprawnościami sprzężonymi lub autyzmem, w tym

z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego.

2.17. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki,

technologii informacyjnej oraz drugiego języka obcego w dokumentacji  przebiegu

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „ zwolniona”.

 

2.17.1. W przypadku zwolnienia ucznia gimnazjum z realizacji projektu edukacyjnego

na świadectwie ukończenia gimnazjum wpisuje się „ zwolniony” lub

„ zwolniona”.

2.18. Podstawowymi dokumentami rejestrującymi osiągnięcia ucznia są: dziennik lekcyjny,

arkusz ocen, świadectwo ukończenia klasy i świadectwo ukończenia szkoły oraz

dzienniczek ucznia.

2.19. Informacje o osiągnięciach ucznia są przekazywane jego rodzicom (prawnym

opiekunom) w czasie zebrań z rodzicami i konsultacji.

 

 

2.3. Promowanie uczniów.

 

2.3.1. Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo

wyższej, z zastrzeżeniem p. 2.10.1.

 

2.3.2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy

programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny

klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem p. 4.2.4.

oraz p.2.10.1.

2.3.3. Poczawszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji

rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej

4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy

programowo wyższej z wyróżnieniem.

 

 

3. Skala i tryb ustalania oraz sposób formułowania śródrocznej i rocznej oceny

zachowania.

3.1. Kryteria ocen zachowania są jednakowe dla wszystkich uczniów w Zespole Szkół

Ogólnokształcących nr 6 i uwzględniają następujące podstawowe obszary:

 1. wywiązywanie się z obowiązków uczni;
 2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnych;
 3. dbałośc o honor i tradycje szkoły;
 4. dbałoś o piękno mowy ojczystej;
 5. dbałośc o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 6. godne kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
 7. okazywanie szacunku innym osobom.

 

3.1.1. Ocena zachowania ucznia gimnazjum uwzględnia udział ucznia w realizacji

projektu  edukacyjnego.

3.2. Ocena dobra jest oceną modelową.

3.3. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na :

- ocenę z zajęć edukacyjnych.

3.4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy i innych

nauczycieli uczących stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia

społecznego i norm etycznych.

3.5. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy w obecności uczniów i po zasięgnięciu

opinii innych nauczycieli uczących w danej klasie.

3.6. Przy wystawianiu oceny zachowania należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń

lub odchyleń na zachowanie na podstawie orzeczenia lub opinii PPP albo poradni

specjalistycznej i sytuacji rodzinnej ucznia.

3.7. W klasach I – III szkoły Podstawowej dla Dzieci Niedosłyszących śródroczne i roczne

oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

3.8. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo

wyższej lub neukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi ustalono naganną

roczną.ocenę zachowania.

3.9. Szczegółowe kryteria ocen zachowania:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Tryb odwoływania się od ustalonych ocen i formy sprawdzania zasadności

odwołania.

 

4.1.0. Egzamin klasyfikacyjny.

4.1.1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć

edukacyjnych z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych

przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie

nauczania. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności

może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

4.1.2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel właściwego przedmiotu

w obecności dyrektora szkoły i wychowawcy. Termin egzaminu wyznacza

nauczyciel uczący danego przedmiotu w porozumieniu z rodzicami i dyrektorem

szkoły.Termin egzaminu musi być wyznaczony nie później niż w dniu

poprzedzającym dzień zakończenia roku szkolnego.

4.1.2.a. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu

klasyfikacyjnego, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie

wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

4.1.2.b. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze

obserwatoró- rodzice ucznia.

4.1.3.  Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może

przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego za zgodą Rady Pedagogicznej pod

warunkiem, że nie uzyskał w wyniku klasyfikacji rocznej ocen

niedostatecznych z innych przedmiotów.

4.1.4. Z egzaminu sporządzany jest protokół, który przechowujemy w teczce” egzaminy

klasyfikacyjne” . Zawiera on skład komisji, termin egzaminu, pytania

egzaminacyjne i wynik

egzaminu.

4.1.5.Uczeń, który nie zdał egzaminu klasyfikacyjnego rocznego ma prawo przystąpić

do egzaminu poprawkowego.

4.1.6.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej

z przedmiotów : plastyka, wychowanie fizyczne, muzyka, informatyka, technika,

zajęcia techniczne i zajęcia artystyczne ma przede wszystkim formę zadań

praktycznych.

4.1.7. W przypadku nieklasyfikowania ucznia w dokumentacji przebiegu nauczania

wpisuje się „ nieklasyfikowany” lub „ nieklasyfikowana”.

 

4.2. Zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego.

 

4.2.1.      Uczeń (począwszy od klasy IV ), który  w  wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych może za zgodą Rady Pedagogicznej zdawać egzamin poprawkowy, gdy ocena ta jest konsekwencją usprawiedliwionych nieobecności w szkole, np. długotrwała choroba.

4.2.1.a. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.termin

egzaminu wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć

dydaktyczno wychowawczych.

4.2.2.      W wyjątkowych przypadkach uczeń, który uzyskał w wyniku klasyfikacji rocznej ocenę niedostateczną z dwóch zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy za zgodą Rady Pedagogicznej, gdy:

-          regularnie uczęszczał na zajęcia szkolne, a ewentualne nieobecności są usprawiedliwione.

-          jego postawa wobec nauczycieli i pracowników szkoły nie budzi zastrzeżeń.

-          systematycznie uczęszczał na zajęcia wyrównawcze lub korzystał

z innych form pomocy w celu uzupełnienia braków i poprawy oceny.

-          uczeń otrzymał ocenę zachowania co najmniej poprawną.

-          w szczególnie uzasadnionych przypadkach i na wniosek wychowawcy klasy, pedagoga, psychologa lub dyrektora szkoły uczeń z oceną nieodpowiednią może przystąpić za zgodą Rady Pedagogicznej do egzaminu poprawkowego.

4.2.3.      Egzamin poprawkowy jest przygotowany na ocenę dopuszczającą (poziom wymagań koniecznych). Składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologi informacyjnej, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma formę zajęć praktycznych .

 

4.2.4.      W przypadku, gdy uczeń nie zdał egzaminu poprawkowego, ale wykazuje rokowania co do możliwości uzupełnienia braków w ciągu następnego roku szkolnego, Rada Pedagogiczna może promować ucznia jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są realizowane w klasie programowo wyższej. Przed podjęciem decyzji Rada Pedagogiczna dodatkowo bierze pod uwagę opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, sytuację życiową

i opinię wychowawcy.

 

4.2.5.      Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4.2.6.      Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

4.2.7.      Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyżej i powtarza klasę.

4.2.8.      Z egzaminu sporządzany jest protokół, który przechowujemy w teczce” egzamin poprawkowy”. Zawiera on skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne i wynik egzaminu.

 

4.3. W przypadku stwierdzenia, że roczna /semestralna/ocena klasyfikacyjna z zajęć

edukacyjnych  lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły

powołuje komisję, która:

4.3.1. W przypadku ustalenia oceny rocznej/semestralnej/ klasyfikacyjnej z zajęć

edukacyjnych – przeprowadza  pisemny i ustny sprawdzian wiadomości

i umiejętności ucznia oraz ustala roczną /semestralną/ ocenę klasyfikacyjną z danych

zajęć edukacyjnych.

4.3.2.W przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną

ocenę klasyfikacyjną zachowania.

4.3.3. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć

dydaktyczno – wychowawczych w formie pisemnej do dyrektora szkoły.

4.3.4. Dyrektor szkoły ustala termin sprawdzianu w terminie do 14 dni od zakończenia zajęć

dydaktyczno – wychowawczych.

5. Warunki ukończenia szkoły:

5.1. Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum, liceum:

5.1.1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się semestralne oceny

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w semestrze

programowo najwyższym oraz semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych

zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w semestrach programowo

niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny

niedostatecznej

5.1.2. W przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum - jeżeli ponadto przystąpił

odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu.

5.1.2a. W przypadku gimnazjum uczeń brał udział w realizacji projektu edukacyjnego.

5.1.2b. Uczeń o specyficznych trudnościach w uczeniu się może przystapić do

sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych

do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych

na podstawie orzeczenia lub  opinii. Opinię przedkłada się dyrektorowi do 1

października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do sprawdzianu lub

egzaminu gimnazjalnego.

5.1.2c. Uczeń chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do sprawdzianu lub

egzaminu gimnazjalnego w warunkach odpowiednich ze względu na jego stan

zdrowia, na  podstawie zaświadczenia wydanego przez lekarza.

5.1.2d. Uczeń, który w roku szkolnym w którym przystępuje do sprawdzianu lub

egzaminu gimnazjalnego, był objęty pomocą psychologiczno pedagogiczną ze

względu na   wcześniejsze kształcenie za granica lub sytuacja kryzysową lub

traumatyczną może   przystapić do sprawdzianu lub egzaminu w warunkach

dostosowanych na podstawie pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.

5.1.2e. Opinia Rady Pedagogicznej wydawana jest na wniosek nauczyciela lub

specjalisty  z zakresu pomocy psychologiczno pedagogicznej i po uzyskaniu

zgody rodziców  ( opiekunów prawnych ) lub na wniosek rodziców ( opiekunów

prawnych ).

 

5.1.3. Uczeń, który ukończył liceum ma prawo przystąpić do egzaminu maturalnego

zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 26.08.2009 r.

5.1.4. Warunki zdawania egzaminu maturalnego przez ucznia liceum z dysfunkcją słuchu

ustala się na podstawie orzeczenia PPP.

5.1.5. Absolwent posiadajacy orzeczenie o potrzebie kształcenia indywidualnego lub

opinie PPP, absolwent chory lub niesprawny czasowo, absolwent objęty pomocą

psychologiczno pedagogiczną związana z wczwsniejszym kształceniem za granica

lub sytuacja kryzysowa lub traumatyczną może przystąpić do egzaminu maturalnego

w  warunkach dostosowanych zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 17.11 2010

roku.

 

6. Zasady pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych wynikających

z opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

6.1. Podstawą oceniania jest jakość pracy i włożony wysiłek, a nie uzyskany przez ucznia

efekt.

6.2. Nauczyciel zapewnia dziecku indywidualny program dydaktyczny i sposób jego

realizacji poprzez:

-          indywidualne ćwiczenia realizowane podczas lekcji i w domu w ścisłej współpracy z rodzicami,

-          częstsze odpytywanie ustne z mniejszych partii materiału może być w obecności gospodarza klasy lub osoby wskazanej przez ucznia

-          wydłużenie czasu na prace pisemne w uzgodnieniu z rodzicami

-          zezwolenie na przygotowanie części prac z pomocą komputera lub maszyny do pisania,

-          ustne odpytywanie bez obecności innych uczniów,

-          uwzględnienie wskazówek z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

6.3. Nauczyciel przy wystawieniu oceny uczniowi o specjalnych potrzebach edukacyjnych

uwzględnia udział ucznia w zajęciach wyrównawczych.

6.4. Na wniosek pisemny, umotywowany wychowawcy , dyrektor może powołać zespół,

który opracuje plan pracy z uczniem mającym trudności w nauce. W skład zespołu

wchodzą nauczyciele uczący, pedagog szkolny i rodzice (opiekunowie prawni). Zespół

opracowuje kontrakt obejmujący zadania oraz zasady współpracy każdej ze stron.

Kontrakt sporządzany jest na okres jednego roku szkolnego lub semestru  i podlega

ewaluacji.

6.5. Na radzie klasyfikacyjnej po I semestrze sporządza się listę uczniów, którzy

w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskali wyniki świadczące o tym, że poziom

osiągnięć uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo

wyższej. Otacza się ich opieką w wyżej wymieniony sposób. Na radzie klasyfikacyjnej

końcoworocznej wychowawca przedstawia sprawozdanie z realizacji  kontraktu.

 

7. Praca z uczniem zdolnym.

7.1. Praca z uczniem zdolnym stanowi ważny element naszego programu dydaktyczno-

wychowawczego. Wynika to z ogromnego zapotrzebowania społecznego na ludzi

o wysokich kwalifikacjach zawodowych, aktywnych, twórczych, wszechstronnych,

o nieprzeciętnym sposobie myślenia, postrzegających świat holistycznie.

 

7.2. Rozwijanie zainteresowań i zdolności ucznia może dokonywać się poprzez:

-          udział w zajęciach pozalekcyjnych i kołach zainteresowań; diagnozę oczekiwań uczniów przygotowuje psycholog szkolny na radę plenarną na koniec roku szkolnego(dotyczy klas drugich i trzecich),

-          uczestnictwo w zajęciach przygotowujących do konkursów (nauczyciel nie może wprowadzać tematyki konkursowej na obowiązkowych zajęciach dydaktycznych),

-          konsultacje z wybranym przez siebie nauczycielem (nie musi być to nauczyciel uczący dziecko); uczeń wybiera sobie nauczyciela opiekuna, który motywuje i planuje jego rozwój intelektualny i umiejętności,

-          w ramach obowiązkowych zajęć uczeń zdolny ma prawo do otrzymania zadań wykraczających, których zakres i termin realizacji ustalany jest każdorazowo z nauczycielem; na pracach klasowych również powinien znaleźć zadania z poziomu PP,

-          realizację ścieżek międzyprzedmiotowych,

-          przygotowanie indywidualnych i udział w zespołowych projektach badawczych pod kierunkiem wybranego nauczyciela (przygotowanie do pracy naukowej),

-          uczeń zdolny otrzymuje wsparcie w bibliotece szkolnej zgodnie z jego zainteresowaniami.

-          indywidualizacja pracy na zajęciach wychowania fizycznego fizycznego zajęciach pozalekcyjnych poprzez indywidualne formy treningowe.

 

 

7.3. Nagrody i wyróżnienia dla ucznia zdolnego szczegółowo omawia statut szkoły.

 

7.4.W przypadku ucznia szczególnie uzdolnionego zakłada się możliwość przeniesienia

ucznia do klasy programowo wyższej. Wniosek składają rodzice do dyrektora szkoły

poparty orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Ostateczną decyzję

podejmuje Rada Pedagogiczna.

 

 

8. Inne postanowienia.

8.1. Nauczyciel jest zobowiązany do gromadzenia prac klasowych w specjalnych teczkach

przez cały rok szkolny. Prace te są do wglądu dla ucznia, dyrektora szkoły i nadzoru

pedagogicznego.

A/ uczeń otrzymuje prace na lekcji poświęconej omówieniu i poprawie

pracy klasowej a w przypadku nieobecności na pierwszej lekcji po powrocie

do szkoły

B/ dyrektor szkoły i nadzór peagogiczny ma prawo wglądu na każde żądanie

8.2. Rodzice maja prawo wglądu do prac klasowych dziecka podczas konsultacji lub

w wyjątkowych sytuacjach.

8.3. Zasady pomocy uczniowi, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej uzyskał wyniki

świadczące o tym, że poziom osiągnięć uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie

nauki w klasie programowo wyższej, są następujące:

-          skierowanie za zgodą rodziców na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

-          udział w zajęciach wyrównawczych,

-          rozmowy ze szkolnym pedagogiem lub psychologiem,

-          udział w klasowych formach samopomocy koleżeńskiej,

-          częstsze odpytywanie z mniejszych partii materiału wg wcześniej ustalonych zasad,

-          regularne informowanie rodziców (opiekunów) o efektach pracy ucznia.

8.4.Wszystkie inne sytuacje reguluje rozporządzenie ministra MEN  z 26.08.2009 r.

 

 

 

9. Zasady ewaluacji.

9.1. Wewnątrzszkolny System Oceniania podlega procesowi ewaluacji w celu

doskonalenia oraz podnoszenia jakości oceniania.

9.2. Ewaluację prowadzi zespół powołany przez dyrektora szkoły oraz nauczyciele

w odniesieniu do przedmiotowego systemu oceniania.

9.3. Metody ewaluacji stosowane w szkole:

a. rozmowy, wywiady i ankiety skierowane do nauczycieli, rodziców, uczniów

i absolwentów szkoły,

b. arkusze samooceny dla nauczycieli i uczniów,

c. arkusze obserwacji zajęć edukacyjnych,

d. szkolne badania osiągnięć uczniów.

9.4. Ewaluacji dokonuje się w terminach:

a.   na początku i na końcu etapu kształcenia,

b.   na bieżąco i podczas roku szkolnego (ewaluacja kształtująca)

c.   na koniec roku szkolnego (ewaluacja sumująca)

9.5. Odbiorcami ewaluacji są członkowie Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz

Samorządu Uczniowskiego.

9.6. Rada Pedagogiczna odpowiednią uchwałą może wprowadzić zmiany

w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

 

 

10. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6

obowiązuje od 1.09.2000 r. z poprawkami naniesionymi :

 

 

Zmiany  wprowadzone do W.S.O 16.10.2001r.

1.7. Punkt  ten otrzymał uzupełnienie „Dzień wystawienia ocen kończy I semestr”.

2.4.Ustalenie form sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia.

3.   Wprowadzenie obligatoryjnie punktowego systemu ocen zachowania wg 7

kryteriów.

- 0ceny wystawiono po raz pierwszy w styczniu 2002r..System został poddany

ewaluacji  i naniesiono kolejne zmiany ( efekt wywiadu i ankiety).

5.3. Zajęcia wyrównwcze  dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych są

obowiązkiem.

5.4. Powołanie zespołu opracowującego plan pracy dla ucznia mającego trudności

w nauce.

6.    Rozdział czyli „Praca z uczniem zdolnym „ – to nowe postanowienia W.S.O.

8.4. Doprecyzowanie terminów i typów ewaluacji.

 

Zmiany wprowadzone do W.S.O        15.10.2002

1. Decyzją Rady Pedagogicznej z dnia 15.10.2002 roku wycofano się z przeprowadzania egzaminu sprawdzającego.

 

Zmiany wprowadzone do W.S.O        22.01.2003

1. Doprecyzowanie warunków egzaninu klasyfikacyjnego.

2.Wprowadzenie obowiązku wysyłania listu  do rodziców uczniów zagrożonych oceną

niedostateczną - brak podpisu rodziców w dzienniczku.

 

Zmiany wprowadzone do W.S.O        20.11.2003

1.Przepisy dotyczące pracy z uczniem zdolnym - doprecyzowano

 

Zmiany wprowadzone do W.S.O.        12.10.2004

1. Zmiany dotyczące oceny zachowania.

 

 

Zmiany wprowadzone do W.S.O.           10.03.2005

 

1. Nowe zasady przeliczania punktów z prac klasowych,sprawdzianów na oceny

edukacyjne z wykorzystaniem wskaźnika procentowego.

2.Wprowadzenie zasad postępowania w przypadku wystawienia oceny rocznej

edukacyjnej i zachowania z naruszeniem prawa.

 

 

Zmiana wprowadzona do WSO 16.10.2006

 

 1. Zasady ustalania oceny zachowania oraz wpływ tej oceny na promocję bądź

ukończenie szkoły.

 1. Zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego.

 

Zmiana wprowadzona do WSO 31.08.2007

 

 1. W ocenie zachowania uwzględniono jednolity strój uczniowski.

 

Zmiana wprowadzona do WSO 28.08.2009 r.

 

 1. Usunięcie punktu 2.20 – dotyczącego wystawiania ocen z dodatkowych przedmiotów edukacyjnych.
 2. Usunięcie zapisu w ocenie zachowania dotyczące mundurka szkolnego, w zamian wprowadzenie zapisu dotyczącego odpowiedniego stroju podczas ważnych uroczystości w szkole i egzaminów.
 3. W punkcie 5.1.3 uaktualnienie daty rozporządzenia MEN.
 4. W punkcie 6.2 dopisanie:

- wydłużenie czsau na prace pisemne w uzgodnieniu z rodzicami

- ustne odpytywanie w obecności gospodarza klasy bądź osoby wskazanej przez ucznia

5.   W punkcie 7.2 wykreślić zapis dotyczący „klas autorskich”

6.   W punkcie 8.1 dopisać, że rodzice mają prawo wglądu do prac klasowych

podczas konsultacji lub w wyjątkowych sytuacjach.

7.  W punkcie 8.1 A dopisać, że prace klasowe uczeń może otrzymać, w przypadku

jego nieobecności w szkole, na pierwszej lekcji po jego powrocie do szkoły.

 

 

Zmiana wprowadzona do WSO 17. 11. 2010 r.

( w skutek zmiany rozporządzenia)

 1. W p. 2.8 dopisano – i z etyki
 2. Dopisano p. 2.10 a- - dotyczący ustalaniu ocen z niektórych  przedmiotów
 3. Dopisano p. 2.12.1a – dotyczący oceny opisowej
 4. Dopisano p. 2.15.1. – dotyczący zwolnienia ucznia w realizacji projektu edukacyjnego
 5. Dopisano p.2.17.1. – dotyczący zapisu na świadectwie
 6. Dopisano p. 3.1.1. – dotyczy uwzględniena w ocenie zachowania udział ucznia w projekcie edukacyjnym.
 7. W p. 4.1.2. – zmiana dotyczy terminu przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego
 8. Dopisano p.4.1.2a – dotyczy wyznaczenia nowego terminu egzaminu klasyfikacyjnego
 9. Dopisano p.4.1.7. – dotyczy zapisu w dokumentacji przebiegu nauczania
 10. Dopisano p. 5.1.2a – dotyczy koniecznego udziału ucznia w realizacji projektu edukacyjnego

 

Zmiany w WSO  - listopad 2010 rok

 

 1. Dopisano 1.5.1 – dostosowanie wymagań
 2. Dpoisano 2.9.1- klasyfikacja
 3. Dopisano 2.10.2 – laureaci konkursów przedmiotowych
 4. Dopisano 2.16.1 i 2.17- zwolnienie z drugiego języka obcego
 5. Dopisano4.2.4. – promocja warunkowa
 6. Dopisano 5.1.2b , 5.1.2c, 5.1.2d i 5.1.2e – warunki możliwości dostosowania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego
 7. Dopisano 5.1.5. – dostosowanie warunków egzaminu maturalnego

 

 

Zmiany  w WSO – wrzesień 2015 rok

 

 1. Dopisano 2.5.1. – dotyczy projektu edukacyjnego
 2. Dopisano 2.10.1.a. – dotyczy oceny z Wychowania fizycznego.
 3. Dopisano do p. 3.1 – podstawowe obszary uwzględniające ocenę zachowania
 4. Dopisano 4.1.2.b. – dotyczy egzaminu klasyfikacyjnego, obserwatorów
 5. Dopisano 4.2.1.a. dotyczy terminu egzaminu poprawkowego.