STATUT

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH nr 6

W GDYNI

 

 

Opracowany na podstawie art.58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku

o systemie oświaty [DZU z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.] oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 r. w sprawach ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół [DZU z 2001 r. nr 61, poz.624; z 2002 r. nr 10, poz.96 i z 2003 r. nr 146,

poz. 1416 wraz z załącznikami]

 

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 • 1

 

Ogólna charakterystyka ZSO nr 6

 

 

1.Nazwa szkoły brzmi Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6, a w jego skład

wchodzi:

a.. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 49 dla Dzieci Niedosłyszących

 1. Gimnazjum nr 10 im. Zjednoczonej Europy;
 2. Gimnazjum Specjalne Nr 25 dla Dzieci Niedosłyszących im. Zjednoczonej

Europy;

 1. XV Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Dzieci Niedosłyszących

2.Organem prowadzącym jest Gmina Gdynia.

3.Nadzór pedagogiczny sprawuje Pomorskie Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

4.Siedzibą ZSO nr 6 jest budynek i posesja przy ulicy Hallera 9 w Gdyni.

5.Cykl kształcenia trwa:

 1. w Szkole Podstawowej nr 49 - 6 lat;
 2. w Gimnazjum nr 10 i 25 – 3 lata;
 3. w Liceum nr XV  - 3lata.

6.Zespół Szkół Ogółnokształcących Nr 6 w dalszej części nazywany będzie

szkołą.

 

 • 2

 

1.Szkoła jest jednostką budżetową.

2.Szkoła może pozyskiwać dodatkowe środki na finansowanie niektórych form działalności statutowej z dotacji i z dobrowolnych wpłat rodziców uczniów.

3.Szkoła może, na wyodrębnionym rachunku bankowym, gromadzić dochody własne pochodzące z działalności wymienionej w ust.2.

4.Dochody własne mogą być przeznaczone na:

 1. działalność dydaktyczno-wychowawczą;
 2. zakup pomocy i wyposażenie;
 3. zakup materiałów na remonty i konserwację;
 4. zakup środków czystości i materiałów biurowych;
 5. opłaty za usługi (remonty, transport, przeglądy...);
 6. żywienie uczniów i obiady dla pracowników;
 7. inne cele wynikające ze statutowej działalności szkoły.

 

5.Środki pozyskiwane na obiady uczniowskie są: w oparciu o środki finansowe

z opieki społecznej, sponsorów oraz odpłatności rodziców.

6.Opłata wnoszona przez uczniów za posiłki w stołówce szkolnej może być równa wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie, ustalonych przez dyrektora szkoły.

7.Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej oraz zasady prowadzenia i przechowywania właściwej szkole dokumentacji określają odrębne przepisy.

 

 

 1. CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

 • 3

 

1.Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowania i profilaktyki szkoły, a w szczególności zapewnia uczniom:

 1. poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie

umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym

etapie kształcenia;

 1. traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość

poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego

rozumienia świata, ludzi i siebie;

 1. rozwijanie sprawności umysłowych i osobistych zainteresowań;
 2. znalezienie w szkole środowiska wychowawczego sprzyjającego

wszechstronnemu rozwojowi zarówno w wymiarze intelektualnym

psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym

oraz duchowym;

e.szczególną opiekę w zakresie stwarzania warunków bezpieczeństwa

oraz promocji i ochrony zdrowia;

 1. możliwość korzystania z pomocy psychologicznej, pedagogicznej,

rewalidacyjnej i logopedycznej.

 1. możliwość uczestniczenia w szkoleniach i pracach na rzecz wolontariatu –

za zgodą rodziców ( prawnych opiekunów ).

 1. w ramach pomocy psychologiczno pedagogicznej wymagania edukacyjne

dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz

możliwości psychofizycznych ucznia.

 

 • 4

 

1.Szkoła gwarantuje wszystkim uczniom równe prawa bez względu

na narodowość, pochodzenie, wyznanie, status społeczny czy warunki

zdrowotne.

2.Celem szkoły jest wspomaganie ucznia w jego wszechstronnym rozwoju

oraz tworzenie pozytywnie oddziałującego środowiska wychowawczego.

 

 

 • 5

 

1.Realizacja celów i zadań szkoły następuje poprzez:

 1. kształcenie zgodnie z założeniami podstaw programowych przewidzianych

dla wszystkich etapów edukacyjnych;

b .organizację zajęć lekcyjnych w ramach poszczególnych edukacji,

a także w ramach bloków przedmiotowych oraz ścieżek edukacyjnych;

 1. oddziaływania wychowawcze skierowane na takie priorytety, jak

współdziałanie w grupie, kształtowanie własnej wartości, patriotyzm,

tolerancja, świadome dążenie do zaplanowanego celu oraz przestrzeganie

zasad kultury życia codziennego oraz kreowanie twórczych postaw;

 1. prowadzenie kół zainteresowań  i przedmiotowych, zajęć

dydaktyczno- wyrównawczych, logopedycznych, terapeutycznych

i innych wspierających rozwój każdego ucznia uwzględniając potrzeby

uczniów i możliwości placówki;

 1. zajęcia o charakterze terapeutyczno-wychowawczym;
 2. pracę pedagoga, psychologa wspomaganą badaniami i zaleceniami Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej, współpracą z ośrodkami  pomocy społ., sądem

rodzinnym, komisariatem policji oraz stowarzyszeniem osób niesłyszących.

 

 

 • 6

 

1.Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez:

 1. dyżury nauczycieli w budynku według grafiku wywieszonego

w pokoju nauczycielskim zgodnie z zasadami Regulaminu Dyżurów;

 1. zapewnienie opieki na zajęciach pozalekcyjnych i nadobowiązkowych;
 2. omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych;
 3. szkolenie pracowników w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

a także stwarzanie warunków do ich przestrzegania;

 1. budynek i teren szkoły jest objęty nadzorem kamer CCTV;

2.Nad bezpieczeństwem uczniów czuwają i są odpowiedzialni nauczyciele szkoły:

 1. w czasie lekcji – nauczyciel prowadzący lekcje;

b .w czasie przerw – nauczyciele dyżurujący;

 1. w czasie zbiorowych i zorganizowanych zajęć poza szkołą - nauczyciele

wyznaczeni przez dyrektora szkoły.

3.Szkoła organizuje imprezy szkolne i pozaszkolne, wycieczki przedmiotowe,

turystyczno-krajoznawczo, obozy rehabilitacyjne i biwaki zgodnie

z regulaminem organizacji imprez i turystyki oraz planem

dydaktyczno-wychowawczym i opiekuńczym placówki i zapewnia uczniom

wszechstronną opiekę.

4.Szkoła zapewnia uczniom ze Szkoły dla Dzieci Niedosłyszących dowóz do

szkoły i odwóz do miejsca zamieszkania:

- taksówkami opłacanymi przez gminę Gdynia – na terenie Gdyni,

- autobusem opłacanym przez gminę Gdańsk i Sopot – dla dzieci z terenu

Gdańska i Sopotu.

 

 

 

 • 7

 

1.Uczniom, którym z przyczyn losowych, rozwojowych lub rodzinnych

potrzebna jest pomoc, szkoła udziela wsparcia poprzez:

 1. pomoc pedagogiczną i psychologiczną udzielaną przez pedagoga i psychologa

szkolnego oraz instytucje świadczące poradnictwo specjalistyczne;

 1. zapewnienie dożywiania w formie obiadów finansowanych przez sponsorów

i ośrodki pomocy społecznej;

 1. organizowanie pomocy  rzeczowej w ramach wewnętrznych

akcji charytatywnych;

 1. organizowanie opieki w ramach szkoły otwartej i zajęć pozalekcyjnych.

 

 

 

 • 8

 

1.W celu dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów szkoła zapewnia pomoc udzielaną przez pedagoga

i psychologa szkolnego oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w formie:

 1. pomocy rodzicom w sprawie podjęcia decyzji o badaniach dzieci w Poradni

Pedagogiczno Psychologicznej;

 1. pomocy dotyczącej nauczania indywidualnego;
 2. spotkań terapeutycznych;
 3. zajęć z preorientacji zawodowej;
 4. konsultacji specjalistycznych,
 5. warsztatów organizowanych na terenie szkoły przez P.P.P. zgodnie

z potrzebami placówki;

 1. kierowania uczniów do odpowiednich placówek specjalistycznych na

wniosek szkoły za zgodą rodziców.

 1. podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach

kryzysowych.

 

 

 

III. CYKL KSZTAŁCENIA I SPOSOBY PROMOWANIA

 • 9

 

1.Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. Termin zakończenia pierwszego półrocza ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z rada pedagogiczną.

2.Uczniowie szkoły są klasyfikowani na koniec każdego semestru i promowani

na koniec każdego roku szkolnego.

3.W trakcie cyklu kształcenia uczeń otrzymuje na zakończenie roku szkolnego świadectwo ukończenia klasy.

4.Na koniec każdego cyklu nauczania wystawia się uczniom świadectwo ukończenia szkoły.

5.W klasie szóstej uczniowie przystępują do sprawdzianu przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną zgodnie ze standardami wymagań

ustalonych odrębnymi przepisami.

6.W trzeciej klasie gimnazjum uczniowie biorą udział w egzaminie przeprowadzanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, obejmującym

w części pierwszej humanistycznej, wiadomości i umiejętności z zakresu j. polskiego oraz zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie; w części drugiej- matematyczno-przyrodniczej, wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki, chemii: w części trzeciej wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.

6.1. Uczniowie gimnazjum w trakcie cyklu kształcenia biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

7.W klasie trzeciej liceum uczniowie przystępują do egzaminu maturalnego zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 • 10

 

1.Zasady oceniania zgodne są z zapisami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania

i stanowią odrębny dokument szkolny.

 

 

IV.ORGANY SZKOŁY

 

 • 11

 

RODZAJE ORGANÓW

1.Organami szkoły są:

 1. działający z mocy ustawy –dyrektor, wicedyrektor, Rada Pedagogiczna;
 2. z mocy ustawy mogą funkcjonować: Rada Rodziców, Rada Samorządu

Uczniowskiego.

2.Uprawnienia i zakres obowiązków organów szkoły reguluje Ustawa o Systemie Oświaty.

 

 • 12

 

DYREKTOR SZKOŁY

 

1.Szkołą kieruje dyrektor szkoły powoływany na to stanowisko przez organ prowadzący szkołę.

2.Dyrektor szkoły wykonuje swoje obowiązki w ramach kompetencji określonych ustawą, a w szczególności:

a .kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą

szkoły;

 1. sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli

i wychowawców

 1. przewodniczy Radzie Pedagogicznej
 2. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i wstrzymuje uchwały Rady

Pedagogicznej, które są niezgodne z ustawą lub obowiązującym prawem

i powiadamia a tym fakcie organ prowadzący szkołę

 1. powierza stanowisko wicedyrektora szkoły i odwołuje z niego, zasięgając

w tym względzie opinii organu prowadzącego szkołę i Rady Pedagogicznej

 1. powierza nauczycielom pełnienie funkcji przewodniczącego zespołów

samokształceniowych i odwołuje ich z tych funkcji

 1. zatrudnia i zwalnia innych pracowników szkoły
 2. zarządza finansami szkoły, opracowuje projekt arkusza organizacyjnego
 3. dba o powierzone mienie
 4. dokonuje oceny pracy nauczyciela
 5. realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy - Karta Nauczyciela
 6. kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje

administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego

poza szkołą i przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego

 1. reprezentuje szkołę na zewnątrz
 2. współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem

Uczniowskim

 1. rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami szkoły
 2. przestrzega postanowień Statutu w sprawie rodzajów nagród i kar stosowa-

nych wobec uczniów szkoły

 1. podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem

warunków określonych przepisami

 1. prowadzi dokumentację pedagogiczną  zgodnie z odrębnymi przepisami,

odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie

kształcenia specjalnego ucznia.

 1. ma prawo do wydawania zarządzeń, regulaminów i decyzji.
 2. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

 

 • 13

 

WICEDYREKTOR SZKOŁY

 

1.W celu sprawnego kierowania szkołą dyrektor szkoły, zasięgając opinii organu prowadzącego szkołę i Rady Pedagogicznej, tworzy stanowisko wicedyrektora.

2.Dyrektor szkoły sporządza zakres obowiązków i kompetencji wicedyrektora

i informuje Radę Pedagogiczną.

 

 • 14

 

RADA PEDAGOGICZNA

 

1.Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły. W jej skład wchodzą wszyscy nauczyciele. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

2.Rada Pedagogiczna działa zgodnie z uchwalonym przez nią regulaminem.

3.Posiedzenia Rady Pedagogicznej odbywają się w miarę potrzeb – przynajmniej raz w miesiącu i są zwoływane przez:

a .przewodniczącego Rady Pedagogicznej;

 1. organ prowadzący lub nadzorujący szkołę;
 1. na wniosek 1/3 jej członków

4.Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane. Jej uchwały mają

charakter aktu prawnego i są podejmowane zwykłą większością

głosów w obecności co najmniej 2/3 członków. W ważnych sprawach

głosowanie może być tajne.

5.Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania

spraw omawianych na jej posiedzeniach.

6.W ramach swoich kompetencji Rada Pedagogiczna:

a .zatwierdza plan pracy szkoły;

b .zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów;

 1. podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
 2. podejmuje uchwały w sprawie przeniesienia ucznia do innej klasy

lub w miarę możliwości do innej szkoły;

 1. ustala cele oraz organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 2. występuje z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego

o odwołanie z funkcji dyrektora lub wicedyrektora szkoły;

 1. deleguje ustawową liczbę przedstawicieli do komisji konkursowej

na stanowisko dyrektora szkoły w drodze głosowania tajnego

 1. opiniuje tygodniowy rozkład zajęć;
 2. opiniuje zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych
 3. opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych
 4. opiniuje projekt planu finansowego szkoły;
 5. opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom

stałych prac i zajęć;

 1. opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród

i wyróżnień;

 1. przygotowuje projekt Statutu Szkoły lub projekt zmian w statucie;
 2. ustala sposób wykorzystania wyników kontroli nadzoru pedagogicznego

w celu doskonalenia pracy szkoły

 1. występuje do organu prowadzącego szkołę lub kuratorium z wnioskiem

o rozstrzygnięcie zaistniałych sporów, które z różnych przyczyn są

niemożliwe do rozwiązania wewnątrz szkoły.

 

 • 15

 

RADA RODZICÓW

 

1.Jest reprezentantem rodziców uczniów szkoły.

2.Może występować do dyrektora szkoły i innych organów szkoły, organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami

i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

3.W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

W porozumieniu z dyrektorem szkoły wydatkuje je na cele statutowe szkoły.

Z własnej inicjatywy ocenia sytuację i zasila dobrowolną kwotą konto szkoły

na dochodach własnych.

4.Ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej oraz organu prowadzącego w szczególności w sprawach organizacji zajęć, których mowa w art.64 ust 1 pkt 2,5 i 6 ( dodatkowe zajęcia i nadobowiązkowe)

5.Działa w oparciu o swój wewnętrzny regulamin zgodny ze statutem szkoły;

 

 • 16

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

1.W szkole może działać Samorząd Uczniowski zwany dalej Samorządem.

2.Samorząd jest organem przedstawicielskim uczniów szkoły, a podstawą jego działalności jest Statut Szkoły i zgodny z nim Regulamin Samorządu zatwierdzony przez ogół uczniów szkoły.

3.Regulamin Samorządu określa m.in.:

 1. strukturę, liczebność i kadencję Samorządu
 2. tryb wybierania Samorządu i sposób podejmowania uchwał.

4.Samorząd przedstawia Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi szkoły wnioski

i opinie w zakresie takich praw uczniów, jak:

 1. prawo do organizacji życia szkolnego;
 2. prawo do organizowania działalności kulturalnej, sportowej oraz

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami

organizacyjnymi;

 1. prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu;
 2. prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej.

 

 

 • 17

 

WSPÓŁDZIAŁANIE ORGANÓW SZKOŁY I SPOSOBY

ROZWIĄZYWANIA SPRAW SPORNYCH

1.Dyrektor szkoły jest przedstawicielem i przewodniczącym Rady Pedagogicznej, w związku z tym wykonuje jej uchwały, o ile są zgodne z prawem i ustawą:

 1. bezpośrednio współpracuje ze społecznym organami szkoły,
 2. Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim;
 3. przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników

niepedagogicznych;

 1. jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy

nauczycielem a rodzicem;

 1. wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego.

2.Kwestie sporne między:

a  nauczycielami i rodzicami w drodze odwołań służbowych załatwia dyrektor

szkoły, Rada Pedagogiczna, organ prowadzący szkołę lub Pomorskie

Kuratorium Oświaty;

 1. między samorządem uczniowskim, Radą Rodziców a Radą Pedagogiczną

rozstrzyga dyrektor szkoły;

 1. między rodzicami, nauczycielami a dyrektorem szkoły rozstrzyga Rada

Pedagogiczna, organ prowadzący szkołę lub Kuratorium Oświaty.

 

 

V.ORGANIZACJA SZKOŁY

 • 18

 

ZASADY OGÓLNE

 

1.Podstawą organizacji nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym jest arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły,

z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o których mowa w przepisach

w sprawie ramowego planu nauczania oraz planu finansowego szkoły.

2.Arkusz organizacji szkoły przekazywany jest do zatwierdzenia przez organ prowadzący w terminie do 30 kwietnia każdego roku.

3.W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący oraz liczbę zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

4.Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły dyrektor szkoły,

z uwzględnieniem zasady ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych.

5.Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

 • 19

 

ODDZIAŁ

 

1.Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział - klasa złożona

z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym

z odpowiednim ramowym planem nauczania.

2.Liczba oddziałów uzależniona jest od limitów określonych przez organ prowadzący.

3.Liczba uczniów w oddziałach szkolnych nie powinna przekraczać 30 – ze względu na warunki w salach lekcyjnych i sali komputerowej

4.Liczba uczniów w Szkole Podstawowej nr 49, Gimnazjum nr 25 i Liceum nr XV powinna wynosić 6-8 uczniów.

5.W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego szkołę, liczba uczniów w oddziale może być niższa od liczby określonej w p.4.

 1. w przypadku sprzężonej niepełnosprawności.

6.W Szkole Podstawowej nr 49 mogą być tworzone oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego.

7.W szczególnie trudnych sytuacjach demograficznych i geograficznych  dopuszcza się organizację nauczania w zespołach klasowych.

8.Odział dzieli się na grupy, jeżeli zajęcia wymagają specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu

w sprawach ramowych planów nauczania.

9.Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach języków obcych

i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów .

10.Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się w grupach liczących niemniej niż 12 uczniów. Nie tworzy się grup koedukacyjnych w gimnazjum i liceum.

 

 

 • 20

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 

1.Zajęcia w szkole prowadzone są:

 1. w systemie klasowo-lekcyjnym;
 2. w toku nauczania indywidualnego;
 3. w układzie zajęć pozalekcyjnych.
 4. w układzie zajęć edukacyjnych o charakterze rewalidacyjnym dla uczniów

niepełnosprawnych z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

2.Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

2.1

Dodatkowe zajęcia edukacyjne realizowane są z języka obcego nowożytnego, innego niż nauczany w ramach zajęć obowiązkowych oraz z przedmiotów nie objętych podstawą programową.

3.Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

4.Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych.

5.Czas zajęć edukacyjnych w klasach I-III w Szkole Podstawowej nr 49 ustala nauczyciel prowadzący zajęcia.

6.Szkoła pracuje w systemie  pięciodniowego rozkładu zajęć w tygodniu. Dopuszcza się pracę w sobotę w miarę potrzeb oraz na życzenie rodziców lub uczniów.

7.W szkole działa świetlica szkolna, która zapewnia opiekę dzieciom niedosłyszącym ze Szkoły Podstawowej oraz tym, które oczekują na odwóz

do domu. Liczba uczniów w świetlicy nie powinna przekraczać 25.

8.W szkole funkcjonuje stołówka szkolna i wszyscy pracownicy mogą korzystać odpłatnie z obiadów, natomiast uczniowie – odpłatnie lub decyzją komisji ds. opiekuńczo – wychowawczych – nieodpłatnie.

9.W celu rozwijania zainteresowań uczniów w szkole istnieje radiowęzeł,

w którym uczniowie w celach edukacyjnych prowadzą audycje radiowe pod nadzorem nauczycieli.

 1. Dodatkowe zajęcia edukacyjne prowadzone w szkole to:

- j.obcy nowożytny inny niż nauczany w ramach zajęć obowiązkowych ( j.

hiszpański )

- zajęcia do których nie została ustalona podstawa programowa ( turystyka,

Przedsiębiorczość);

 

 • 21

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA I CZYTELNIA

1.Biblioteka szkolna i czytelnia są pracowniami szkolnymi służącymi realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów oraz słuchaczy, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły oraz doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli.

2.Określone wyżej pracownie szkolne funkcjonują zgodnie z właściwym im regulaminem .Do nich należy w szczególności:

 1. pełnienie roli szkolnego centrum edukacji i informacji multimedialnej
 2. udostępnienie zbiorów bibliotecznych uczniom, nauczycielom i innym

pracownikom szkoły w czasie zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu;

 1. udostępnianie zgromadzonego w ww. pracowniach sprzętu komputerowego

i pomoc w posługiwaniu się nim w miarę możliwości;

 1. prowadzenie specjalistycznych zajęć edukacyjnych (bibliotecznych,

czytelniczych);

 1. gromadzenie i ewidencjonowanie zbiorów bibliotecznych;
 2. korzystanie ze zbiorów audiowizualnych w czytelni;

3.Biblioteka, stosując właściwe sobie metody i środki, pełni funkcję:

 1. kształcąco-wychowawczą poprzez:

- kształtowanie umiejętności uczniów w zakresie poszukiwania,

porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, w tym

rozważnego ( krytycznego) i umiejętnego korzystania z technologii

informacyjnej i mediów

-rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych

-przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji

-kształcenie kultury czytelniczej

-wdrażanie do poszanowania książki

-udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym

 1. opiekuńczo-wychowawczą poprzez:

-współdziałanie z nauczycielami

-wspieranie prac mających na celu wyrównanie różnic intelektualnych

-otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych

-pomoc uczniom mających trudności w nauce

 1. kulturalno-rekreacyjną poprzez uczestniczenie w rozwijaniu życia

kulturalnego

4.Do zadań i obowiązków nauczyciela bibliotekarza należy:

 1. koordynowanie pracy w bibliotece

-opracowanie rocznych planów działalności biblioteki oraz terminów

ważniejszych wewnętrznych imprez

-uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością

-projektowanie wydatków na rok kalendarzowy

- przygotowanie sprawozdania z pracy biblioteki zawierającego oceny

poziomu czytelnictwa wraz z wnioskami

-odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację pracy biblioteki

- gromadzenie, wypożyczanie, udostępnianie uczniom podręczników,

materiałów edukacyjnych  oraz przekazywanie materiałów ćwiczeniowych

 1. praca pedagogiczna:

-gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami

-udostępnianie zbiorów

-udzielanie informacji bibliotecznych

-rozmowy z czytelnikami o książkach

-poradnictwo w wyborach czytelniczych

-udostępnianie nauczycielom potrzebnych materiałów

-aktywny udział w realizacji ścieżki czytelniczej i medialnej

-informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów i przekazywanie

wniosków związanych z analizą czytelnictwa

-prowadzenie różnych form wizualnych informacji o książce

-organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa

-dostosowywanie formy i treści pracy do wieku i poziomu intelektualnego

uczniów

 1. praca organizacyjna:

-gromadzenie zbiorów oraz ich ewidencja-zgodnie z obowiązującymi

przepisami

-opracowanie biblioteczne zbiorów

-selekcja zbiorów i ich bieżąca konserwacja

-organizowanie warsztatu informacyjnego

-wydzielanie księgozbioru podręcznego

-prowadzenie katalogów

-udostępnianie zbiorów

 1. współpraca z rodzicami i instytucjami
 2. doskonalenie własnego warsztatu pracy

5.Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły:

 1. zapewnia obsadę personelu oraz odpowiednie pomieszczenia i wyposażenie
 2. zapewnia środki finansowe
 3. zarządza skontrum zbiorów
 4. zapewnia nauczycielom bibliotekarzom godziny do prowadzenia lekcji
 5. zatwierdza tygodniowy rozkład zajęć
 6. obserwuje i ocenia pracę biblioteki.

 

 

 

 

 • 22

 

WSPÓŁDZIAŁANIE Z RODZICAMI

1.Szkoła współdziała z poszczególnymi rodzicami w sprawach wychowania, profilaktyki i kształcenia uczniów.

2.Raz w miesiącu szkoła organizuje stałe spotkania z rodzicami uczniów każdej klasy w celu wymiany informacji na tematy wychowawcze i edukacyjne.

3.Rodzice (prawni opiekunowie) na pierwszym zebraniu otrzymują od wychowawcy klasy informacje na temat terminów zebrań i konsultacji. Zostają również poinformowani o tym, że w bibliotece szkolnej znajdują się dostępne dla rodziców takie dokumenty jak: Statut, Przedmiotowe Systemy Oceniania oraz Wymagania na oceny edukacyjne.

4.Dla rodziców (opiekunów) uczniów rozpoczynających cykl kształcenia w szkole organizuje się wstępne spotkanie w celu zaznajomienia rodziców z podstawowymi zadaniami w szkole, a przede wszystkim:

 1. edukacyjno-wychowawczymi zadaniami i wymaganiami szkoły

związanymi z określonym cyklem kształcenia;

 1. zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

5.Rodzice mają prawo do:

 1. informacji na temat postępów lub trudności w nauce jego dziecka oraz

zachowania ( także poza szkołą )

 1. informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka;
 2. znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;
 3. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły;
 4. znajomości zadań, zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych w szkole

i w klasie.

6.Do obowiązków rodziców należy:

 1. dbanie o realizację obowiązku szkolnego ucznia (powiadamianie

wychowawcy o dłuższej nieobecności dziecka);

 1. uczestniczenie w zebraniach i konsultacjach zgodnie z podanym terminarzem;
 2. stawianie się na każde wezwanie ze szkoły;
 3. przeglądanie dzienniczka ucznia i zeszytów przedmiotowych;
 4. systematyczna kontrola postępów swoich dzieci w dzienniku elektronicznym
 5. zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć

szkolnych.

 1. W bardzo ważnych sprawach edukacyjno-wychowawczych szkoła podejmuje działania w celu skontaktowania się z rodzicami ( opiekunami ) zgodnie

z procedurą opracowaną w Programie Profilaktyki szkoły.

8.Sposób informowania i powiadamiania rodziców ( prawnych opiekunów ):

 1. poprzez dziennik elektrniczny

b.informacja w dzienniczku ucznia;

c.informacja na tablicy ogłoszeń;

d.telefon do rodziców;

e.informacja przesłana pocztą.

 

VI. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 • 23

 

ZASADY ZATRUDNIANIA

 

1.W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych, technicznych i obsługi.

2.Wszystkich pracowników, o których mowa w pkt.1, zatrudnia i zwalnia dyrektor szkoły, kierując się:

 1. odpowiednimi zasadami określonymi odrębnymi przepisami
 2. realnymi potrzebami i możliwościami finansowymi szkoły
 3. bieżącą oceną ich pracy i postawą etyczno-moralną
 4. właściwymi wnioskami i opiniami, które może formułować Rada Rodziców.

3.Dyrektor szkoły sporządza zakres czynności dla pracownika zatrudnionego na określonym stanowisku i zakres ten stanowi załącznik do odpowiedniej umowy

o pracę.

 

 

 • 24

 

NAUCZYCIELE

1.Nauczyciel prowadzi pacę edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz za powierzonych jego opiece uczniów.

2.Prawa nauczycieli określają inne przepisy, a w szczególności Karta Nauczyciela i Kodeks Pracy.

3.Do podstawowych zadań i obowiązków nauczyciela należy:

 1. prawidłowy przebieg prowadzonego przez niego procesu edukacyjnego i

wychowawczego, w tym opracowanie odpowiedniego programu nauczania

 1. dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów szkoły
 2. wspieranie rozwoju intelektualnego i psychofizycznego uczniów, ich

zdolności i zainteresowań

 1. bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów oraz sprawiedliwe ich

traktowanie

 1. udzielanie uczniom pomocy w przezwyciężaniu ich ewentualnych

niepowodzeń szkolnych i życiowych

 1. dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny
 2. doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu

wiedzy merytorycznej.

4.Spośród nauczycieli tego samego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych tworzone są zespoły samokształceniowe. Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący zespołu powołany przez dyrektora w porozumieniu z członkami zespołu. Zadania zespołów przedmiotowych to:

 1. samokształcenie i doskonalenie warsztatu pracy
 2. wybór lub modyfikacja programów nauczania zgodnie z zawartością

podstaw programowych i możliwości oraz potrzeb uczniów szkoły

 1. organizacja szkolnych konkursów przedmiotowych
 2. przeprowadzenie sprawdzianów porównawczych i testów
 3. praca z uczniem zdolnym

5.Zespoły samokształceniowe zobowiązane są do dokumentowania swej pracy

i składania z niej sprawozdań na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

6.Wychowawcy klas w razie potrzeby tworzą zespoły wychowawcze, których pracą kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora w porozumieniu

z członkami zespołu. Do zadań zespołów wychowawczych należy szeroko rozumiana koordynacja pracy wychowawczej.

 

 • 25

 

WYCHOWAWCA KLASY

 

1.Dyrektor szkoły powierza każdy oddział – klasę opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczącemu w tym oddziale – wychowawcy:

 1. dla zapewnienia ciągłości wychowawczej i jej skuteczności pożądane

jest, by wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały

cykl kształcenia;

 1. wychowawca pełni swą funkcję w stosunku do powierzonej klasy do

chwili ukończenia przez uczniów nauki w tej klasie ,chyba że Rada Rodziców

złoży uzasadniony wniosek do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy lub

sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę.

2.Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,

a w szczególności:

 1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia

się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;

 1. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
 2. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów

w zespole uczniowskim.

3.Wychowawca w celu realizacji zadań wymienionych w p.2.:

 1. otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;
 2. planuje i organizuje wspólnie z wychowankami i ich rodzicami

różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące

zespół uczniowski;

c .współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi

i koordynując działania wychowawcze wobec uczniów, szczególnie wobec

tych,  którym potrzebna jest indywidualna opieka ( dotyczy to uczniów

szczególnie zdolnych i tych z trudnościami w nauce );

 1. utrzymuje kontakt z rodzicami w celu:

-poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,

-otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,

-włączenia ich w sprawy życia szkoły i klasy;

-informowania na bieżąco o postępach w nauce i zachowaniu.

e .współpracuje z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz innymi specja-

listami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trud-

ności oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień ucznia.

4.Wychowca prowadzi konieczną dokumentację pracy dydaktyczno-

wychowawczej oddziału, tj. dziennik, arkusz ocen i świadectwa szkolne.

W dzienniku lekcyjnym dokumentuje kontakty bieżące z rodzicami.

 

 • 26

 

INNI PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

 

1.Proces dydaktyczno-wychowawczy i opiekuńczy w szkole wspomagany jest pracą:

 1. psychologa;
 2. pedagoga;
 3. logopedy;
 4. nauczyciela rewalidacji.

2.Do zadań pedagoga i psychologa w szczególności należy:

 1. świadczenie poradnictwa i pomocy specjalistycznej;
 2. wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli

wynikających z programu wychowawczego i profilaktyki szkoły;

 1. diagnozowanie sytuacji wychowawczych ucznia w celu wspierania jego

rozwoju,

 1. określenie odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

w tym  działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli;

e.pomoc w umieszczaniu w odpowiednim typie szkoły w przypadku

napotykania trudności szkolnych nie dających się zniwelować lub zlikwidować;

 1. organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych

z wyborem kierunku kształcenia;

f .współpraca z rodzicami uczniów z trudnościami rozwojowymi;

 1. nawiązywanie współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
 2. prowadzenie zajęć z zakresu preorientacji zawodowej:

- warsztaty mające na celu uświadomienie młodzieży sfery mocnych i słabych

stron charakteru oraz typu zainteresowań – spotkania z przedstawicielami

różnych zawodów;

- informowanie uczniów klas III Gimnazjum o aktualnych ofertach szkół

ponadgimnazjalnych;

- uczestnictwo w giełdach szkół ponadgimnazjalnych;

- nawiązywanie współpracy z wybranymi szkołami w celu umożliwienia

uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji podjęcia nauki zawodu i pracy;

- konsultacje indywidualne

- korzystanie z oferty zajęć warsztatowych PPP nr 1 w Gdyni.

3.Pracownicy pedagogiczni prowadzą odrębną dokumentację swojej pracy i są

z   niej rozliczani przez dyrektora szkoły.

 

 

 • 27

 

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI

 

1.Do zadań pracowników niepedagogicznych należy w szczególności:

 1. obsługa sekretariatu szkoły;
 2. prowadzenie innej dokumentacji szkoły;
 3. prowadzenie księgowości szkoły i innych spraw finansowych;
 4. prowadzenie spraw kadrowych;
 5. prowadzenie spraw administracyjnych.

 

 

VII. UCZNIOWIE SZKOŁY

 • 28

ZASADY REKRUTACJI

1.Do klasy pierwszej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 49

przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 ( na wniosek rodzica) oraz 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego na podstawie art.16 ust.3 ustawy, a także dzieci6 letnie na wniosek rodziców w stosunku do których wyrażano zgodę na wcześniejsze przyjęcie do szkoły na podstawie art.16 ust.1 ustawy oraz na postawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w naszej placówce

2.Do Gimnazjum nr 25 przyjmowane są dzieci na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w naszej placówce i po ukończeniu szkoły podstawowej

 1. Do Liceum Ogólnokształcącego nr 15 na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i po ukończeniu gimnazjum

4.Podstawą przyjęcia ucznia do gimnazjum jest złożenie świadectwa ukończenia

szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu.

5.Do klasy pierwszej Gimnazjum Nr 10 przyjmuje się:

 1. z urzędu absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych

zamieszkałych w obwodzie gimnazjum

 1. na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) absolwentów sześcioletnich

szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami, a uczniowie mają co najmniej dobrą ocenę zachowania.

 1. dyrektor szkoły podejmuje decyzję o szczegółowych zasadach przydziału uczniów do pierwszych klas gimnazjalnych, a zasady te mogą ulegać zmianie w zależności od organizacji roku szkolnego i przyjętych zadań szkoły.
 2. do Gimnazjum 10 przyjmuje się młodzież niepełnosprawną i zagrożoną niedostosowaniem społecznym zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami

6.Obowiązek szkolny trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do

ukończenia 18 roku życia. Decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie, którzy

ukończą 18 lat mogą zostać przeniesieni do gimnazjum dla dorosłych.

7.Uczniowie, którzy ukończyli 16 rok życia i nie rokują ukończenia gimnazjum

decyzją Rady Pedagogicznej, zgodnie z opinią P.P.P. i za zgodą rodziców mogą

realizować obowiązek szkolny w gimnazjum dla dorosłych.

 

 • 29

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

 

1.Uczeń ma prawo:

 1. do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami

higieny pracy umysłowej i kodeksem ucznia;

 1. do opieki wychowawczej i zapewnienia bezpieczeństwa oraz

poszanowania godności;

 1. wyrażania opinii dotyczącej życia szkoły i własnego światopoglą-

du - jeśli nie narusza to dobra innych osób;

 1. podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym;
 2. do wyboru organizacji szkolnej i kół zainteresowań;
 3. do dobrowolnego reprezentowania szkoły w konkursach,

zawodach, olimpiadach itp. zgodnie ze swoimi możliwościami,

zdolnościami i zainteresowaniami; odmowa udziału w konkursie,

olimpiadzie nie może wpływać na ocenę semestralną i końcową;

 1. do uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce;
 2. do sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych

sposobów  kontroli postepów w nauce;

 1. znać na bieżąco oceny z poszczególnych przedmiotów;
 2. korzystać z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dyda-

ktycznych, zbiorów bibliotecznych podczas zajęć pozalekcyjnych;

 1. wpływać na życie szkoły poprzez działalność samorządową;
 2. ubiegać się, zgodnie z przyjętymi kryteriami i możliwościami

szkoły, o wszystkie formy pomocy  i świadczenia socjalne;

ł. uczestniczyć w wycieczkach pod opieką wychowawcy; za zgodą rodziców

 1. korzystać z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego;
 2. dobrowolnego uczestnictwa w lekcjach religii. Jeśli rodzice ucznia

nie wyrażą zgody, to uczeń zobowiązany jest do przebywania w tym

czasie w bibliotece szkolnej lub za zgodą rodziców może opuszczać szkołę

(jeśli religia jest pierwszą lub ostatnią lekcją )

 1. prawo do prywatności
 2. do wiedzy o przysługującym prawie
 3. w SP i Gimnazjum uczeń ma prawo do bezpłatnego dostępu do

podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych

przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych

2.Uczeń ma obowiązek:

 1. a. wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki jakie stwarza szkoła;
 2. okazywać szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły, osobom

starszym i kolegom

 1. c. nie niszczyć mienia szkoły, a w razie wyrządzenia szkody bezzwło-

cznie ją naprawić lub pokryć straty finansowe;

 1. d. współtworzyć atmosferę wzajemnej życzliwości między uczniami

i pracownikami szkoły;

 1. przestrzegać porządku w szkole, dbać o ład i estetykę pomieszczeń

i otoczenia szkoły;

 1. przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy, brutalności

i wulgaryzacji języka;

 1. dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, w szczegól-

ności nie organizować zabaw prowadzących do nieszczęśliwych

wypadków;

 1. h. bezwzględnie unikać wszelkich używek;
 2. przestrzegać zasad higieny osobistej;
 3. nosić obuwie zamienne i schludny, jednolity strój;
 4. szanować swoją i cudzą własność;
 5. systematycznie nosić dzienniczek ucznia, w którym winny być

zawarte wszystkie usprawiedliwienia i zwolnienia z godzin lekcyj-

nych oraz bieżące oceny z poszczególnych przedmiotów;

ł. pisemnie usprawiedliwić nieobecność w szkole po powrocie, zaś w przypadku

nieobecności powyżej 1 tygodnia  rodzice zobowiązani są do powiado-

mienia o tym fakcie szkoły. Po 30 dniach nieobecności uczeń przynosi

zaświadczenie lekarskie, że może uczestniczyć w zajęciach;

m . wyłączać i nie używać telefonu komórkowego i innych urządzeń

telekomunikacyjnych podczas lekcji;

 1. nie nosić przedmiotów wartościowych, niebezpiecznych, nieprzy-

zwoitych do szkoły.

 

 

 

 

 • 30

 

NAGRODY,WYRÓŻNIENIA I KARY

 

1.Społeczność szkolna nagradza ucznia za:

 1. rzetelną naukę i pracę społeczną;
 2. wzorową postawę;
 3. wybitne osiągnięcia;
 4. dzielność i odwagę.

2.Uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:

 1. pochwałę wychowawcy klasy;
 2. pochwałę dyrektora szkoły wobec uczniów i nauczycieli;
 3. list pochwalny wychowawcy klasy i dyrektora szkoły do rodziców;
 4. na koniec roku szkolnego, szczególnie wyróżniający się uczniowie otrzy-

mują nagrody i wyróżnienia przyznawane przez Radę Pedagogiczną

a finansowane przez Radę Rodziców;

 1. uczniowie otrzymują świadectwo z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi

przepisami MEN;

 1. uczeń, który przez wszystkie lata nauki w Gimnazjum uzyskał na świade-

ctwie oceny co najmniej bardzo dobre i zachowanie wzorowe ,uzyskuje

specjalną nagrodę ,,Pąsowej Róży”, która wiąże się z nagrodą rzeczową,

ufundowaną przez szkołę i Radę Rodziców.

3.Uczniowie wyróżnieni w punkcie 2e otrzymują nagrody ufundowane przez Radę

Rodziców w miarę możliwości finansowych.

4.Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń może być ukarany w następujący sposób:

 1. upomnieniem wychowawcy klasy na forum klasy;
 2. upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły z adnotacją w Dzienniku;
 3. obniżeniem oceny zachowania;
 4. przeniesieniem do równoległej klasy;
 5. zawieszeniem prawa do udziału w imprezach szkolnych;
 6. wykonaniem użytecznej pracy na rzecz szkoły;
 7. inną formą kary zaproponowaną przez Radę Samorządu Szkolnego;
 8. powiadomienie Sądu Rodzinnego
 9. wniosek do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły;

 

5.Uczeń i jego rodzice mają  prawo odwołać się w przeciągu trzech dni od

wymierzonej kary. Kierują podanie do dyrektora szkoły, a jego zasadność

rozpatruje zespół wychowawczy. Wnioski z pracy zespół wychowawczy

przedstawia Radzie Pedagogicznej na najbliższym posiedzeniu i Rada

podejmuje ostateczną decyzję.

6.Wykonanie kary może być zawieszone na czas próby ( do pół roku ), jeżeli uczeń

otrzyma poręczenie samorządu klasy lub Rady Samorządu Uczniowskiego.

7.Uczeń nie może być dwukrotnie ukarany za to samo przewinienie.

8.Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ( prawnych opiekunów ) ucznia

o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze – zapis

w   dzienniczku ucznia lub informacja n spotkaniu z rodzicami;

9.O przyznanie nagrody lub kary może występować:

-nauczyciel,

-wychowawca klasy,

-dyrektor szkoły,

-Rada Rodziców,

-Samorząd Uczniowski.

10.O przyznaniu nagrody lub kary powiadamiani są rodzice na zebraniu.

 

 

 

 

 

VIII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 31

 

1.Staut szkoły tworzony jest przez Radę Pedagogiczną przy współudziale Rady

Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.

2.Statut przedstawiany jest do uchwalenia wszystkim organom szkoły.

3.Wszelkie zmiany w statucie szkoły leżą w kompetencjach Rady Pedagogicznej.

 1. Wszelkie zmiany statutu wynikające ze zmiany Prawa Oświatowego dokonuje

dyrektor szkoły w formie zarządzenia.

5.Wnioski dotyczące zmian mogą zgłaszać wszystkie organy szkoły.

6.Dla uzyskania prawomocności wymagają zatwierdzenia przez Radę Rodziców

i organ prowadzący szkołę po zaopiniowaniu przez Kuratorium Oświaty.

7.Statut szkoły otrzymują wszystkie organa szkoły. Jego kopia jest dostępna

w bibliotece szkolnej.

8.Dopuszcza się możliwość 5 nowelizacji statutu .Dyrektor szkoły po 5 nowelizacjach publikuje jego tekst jednolity w drodze własnego obwieszczenia.

9.Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

10.Szkoła posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkolny związany z uroczystym ukończeniem szkoły.

11.Szkoła ma ceremoniał pasowania na ucznia klasy I

12.Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

13.Dokumentacja pedagogiczna szkoły może być udostępniona przedstawicielom organu prowadzącego i nadzorującego, rodzicom ( prawnym opiekunom ) w części dotyczącej przebiegu nauczania ich dzieci oraz pracownikom naukowym

i studentom za zgodą dyrektora szkoły w zakresie dotyczącym badań.

14.W szkole mogą funkcjonować Związki Zawodowe.

15.Szkoła prowadzi działalność socjalną wg odrębnych przepisów.

16.Dyrektor może upoważnić przewodniczących Związków Zawodowych lub inne osoby funkcyjne do reprezentowania placówki i podpisywania umów w zakresie działalności socjalnej.

 

 

Nowelizacja statutu nastąpiła na wniosek Rady Pedagogicznej. Jednym

z powodów  była zmiana nazwy Zespołu Szkół Podstawowych nr 1 na Zespól Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdyni – sierpień 2004 rok.

 

Zmiana statutu nastąpiła wskutek zmian w Prawie Oświatowym – sierpień 2007 rok.

 

Nowelizacja statutu nastąpiła wskutek zmiany m.innymi  Ustawy o Systemie Oświaty i rozporządzenia MEN w sprawie oceniania i klasyfikowania….. – sierpień 2015.