SZKOLNY   PROGRAM   WYCHOWANIA

 Kształtowanie osobowości

 

1, Treści wychowania

 

   Podstawą treści wychowania są wynikające z Dekalogu wartości: dobro, szlachetność,            

   prawda , uczciwość jako wartości uniwersalne. Kształtując osobowość wychowanka

   kładziemy nacisk na kreatywność , ciekawość świata, dociekliwość i odwagę w jego

   poznawaniu oraz dążenie do osiągnięcia wielkich celów życiowych.

   Pragniemy, aby uczeń szanując przeszłość i tradycję czuł się świadomym swej tożsamości

   Europejczykiem.

   Czerpiąc z elementarnej wartości płynącej z Dekalogu - miłości bliźniego - chcemy uczyć

   szacunku do każdego człowieka niezależnie od rasy, religii, narodowości, przekonań i

   kondycji.  

   Integracja z niepełnosprawnymi skłania do programowego nacisku na kształtowanie postaw

   empatii i niesienia pomocy słabszym.

 

 1. Tworzenie tradycji szkoły

 

Już od 1984r. ze szkołą masową współistnieje Szkoła dla Dzieci Niedosłyszących. Obie szkoły wypracowały wspólną tradycję i wpisane w nią obyczaje :

 

   W nawiązaniu do tradycji państwowej i narodowej :                           

 

-   obchody rocznic wybitnych ludzi ustanowione przez Parlament RP

-   Miesiąc Książki

-   organizowanie cyklu imprez nawiązujących do rocznic i jubileuszy narodowych

-   uczestnictwo młodzieży w uroczystościach państwowych i miejskich (Gdyńska

       Parada Niepodległości )

-   Święto Demokracji

-   Obchody Dnia Papieskiego

-   Dzień Ziemi – sprzątanie Gdyni

   -   audycje radiowe o tematyce historycznej

   -   historia inaczej – grudniowe spotkania historyczne

   -   urodziny Gdyni

   -   szkolny konkurs Savoir Vivre’u

  

Dla środowiska :

 

- przedstawienia teatralne prezentowane w szkole i na zewnątrz

-   Konkurs Wiedzy o Europie

-   Teatralia  

-   Piknik wiosenny „w 10”                                                                                                                

-   działalność wolontariatu, Dzień Wolontariusza, Pogotowie serc

-   Forum Młodego Aktora

-   udział w akcji „Góra grosza”

-   Koncerty WOŚP

-   współpraca z Gdyńskim Schroniskiem dla Zwierząt „Ciapkowo „

-   działania proekologiczne ( współpraca z Komunalnym Związkiem Gmin – Dolina Redy

     i Chylonki )

-   Konkurs Piosenki Europejskiej

-   Wieczór Zadumy

-   realizacja projektu „Szkoła Równego Traktowania”

-   warsztaty przedmiotowe i twórcze dla szkół podstawowych, promujące szkołę

-   opieka nad grobem powstańca warszawskiego z Batalionu Głuchych AK

 

W życiu szkoły :

 

- galeria prac plastycznych

-   konkurs recytatorski

-   biwaki, dyskoteki

-   wycieczki zagraniczne

-   zawody sportowe ( Dzień Sportu)

-   bale absolwentów

-   uroczystość pożegnania absolwentów

-   kiermasze przedświąteczne

- wspólne wigilie klasowe

- Dzień Językowy

-   Dzień Matki

-   Izba Pamięci

-   pasowanie na pierwszoklasistów w Dniu Święta Szkoły

-   wrzesień miesiącem integracji klas pierwszych

-   pierwszy dzień wiosny

-   Mikołajki

-   Dzień Laureata

-   galeria absolwentów (tablo)

-   strony internetowe szkoły, Facebook

-  „Konkurs kolęd i Pastorałek”

-   Walentynki

-   obchody Dnia Papieskiego

-   obchody Dnia Głuchego

-   konkursy czytelnicze

-   konkursy przedmiotowe

-   Gale Oskarów Uczniowskich i Nauczycielskich

-   kiermasze podręczników szkolnych

-   prawybory do Samorządu Lokalnego i Parlamentu

-   noce kinowe

-   Dzień Dziecka

-   realizacja programu „Bezpieczna Szkoła”

-    Dzień Bezpiecznego Internetu

 

 1. Wizerunek nauczyciela - wychowawcy

Wychodząc z założenia, że „słowa ulatują, a przykłady pociągają” - za najważniejszy

   w wychowaniu uważamy przykład osobisty nauczyciela. Jego silna osobowość

   gwarantuje powodzenie pracy z młodzieżą. Jako aktywny twórca swoją pasją mobilizuje

   uczniów.

   Jest sprawiedliwym, życzliwym, a jednocześnie wymagającym, konsekwentnym                        

   i stanowczym doradcą i przewodnikiem wzmacniającym mocne strony podopiecznych.

 

   Zadania:

     - kształtowanie postaw opartych na pozytywnych wartościach: odpowiedzialności

       uczciwości, samodzielności, pracowitości, kreatywności

     - przygotowanie do pełnienia ról społecznych w rodzinie, w grupie koleżeńskiej                

       w szerszej społeczności

   -   wpajanie zasad kultury życia codziennego

   -   inspirowanie zespołu klasowego

     - rzetelna znajomość sytuacji rodzinnej oraz możliwości umysłowych uczniów

     - poszanowanie indywidualności każdego wychowanka i wspieranie jego dążeń

         życiowych

     -   wspieranie inicjatyw uczniów

     -   budowanie lepszych relacji międzyludzkich w społeczności szkolnej.

 

4.Wizerunek wychowanka

 

Ideałem, do którego zmierzamy w swej działalności wychowawczej jest człowiek, który szanując „inność” drugiego człowieka ma świadomość swojej niepowtarzalności i z niej czyni swój podstawowy atut.

 

Jest twórczy i aktywny, a poszukując prawdy o świecie dąży do wszechstronnego rozwoju.

Jego stosunek do ludzi cechuje życzliwość, chęć współpracy, a nie rywalizacji. Absolwent naszej szkoły to człowiek o wysokiej kulturze osobistej i patriota będący jednocześnie świadomym Europejczykiem.

 

Kultura osobista

   - dbałość o kulturę języka, eliminowanie wulgaryzmów

   - upowszechnianie życzliwości i taktu jako wyznaczników relacji międzyludzkich

   - zdecydowane przeciwstawienie się agresji, brutalności i przemocy

   - nawiązywanie właściwych relacji między ludźmi starszymi a młodzieżą

   - zrozumienie znaczenia negocjacji, budowania kompromisów w rozwiązywaniu

     konfliktów oraz praktyczne ich wykorzystywanie                                                    

   - dbałość o estetyczny i schludny wygląd

   - podkreślanie wagi uroczystości, egzaminów i innych sytuacji oficjalnych

     strojem galowym

   - godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz

   - poszanowanie własnego zdrowia, unikanie używek.

 

 

5.Współpraca z rodzicami                                                                            

 

Rodzice są pierwszymi wychowawcami dziecka. Przyjmując to ich niezbywalne prawo za zasadę naszego działania chcemy odgrywać rolę wspomagającą i uzupełniającą w wychowaniu młodzieży. Kontakt rodziców z wychowawcami i nauczycielami jest realizowany na różnych płaszczyznach: zebrania, konsultacje, wspólne imprezy, wycieczki, korespondencje:

 

       - współdecydowanie w planowaniu i organizowaniu działalności wychowawczej

      - wspólne podejmowanie decyzji i rozwiązywanie istotnych problemów dotyczących ich  

        dzieci

     - systematyczne konsultacje i wywiadówki

     -   systematyczne sprawdzanie wyników w nauce oraz frekwencji na zajęciach lekcyjnych

          w dzienniku elektronicznym

     - wykorzystywanie e-dziennika do wzajemnego przekazywania informacji

     - systematyczne konsultacje z Radą Rodziców

     - warsztaty dla rodziców

     -  wspólne imprezy: bale, festyny, aukcje

   - informowanie na początku każdego roku szkolnego o wymaganiach edukacyjnych  

          wynikających z realizowanego przez szkołę programu nauczania oraz sposobu    

         sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów - informowanie o zasadach oceniania  

         zachowania

     - wspieranie finansowe i rzeczowe działalności szkoły przez rodziców

     - diagnozowanie osiągnięć i otaczanie opieką uczniów wybitnie zdolnych – kierowanie

         wniosków o stypendia naukowe do Urzędu Miasta w Gdyni i Urzędu Marszałkowskiego

         Województwa Pomorskiego.

 

Napotykając na problemy z jakimi borykają się rodziny i uczniowie, szkoła oferuje im  wsparcie i opiekę w formie:

  

     - pracy pedagoga szkolnego

     - pracy psychologa szkolnego

     - działalności zespołu opiekuńczo- wychowawczego

     - pracy logopedy szkolnego

     - kierowania uczniów na badania w poradni psychologiczno – pedagogicznej,    

     - zwolnienia ze składek na ubezpieczenie

     - przyznawania bezpłatnych obiadów

     - wypożyczania podręczników szkolnych

     - prowadzenia działalności informacyjnej o stypendiach socjalnych

     - współpracy z kuratorium, Sądem Rodzinnym, Policją, MOPS-em, DOPS-em

     - w określonych sytuacjach, pomocy w przeniesieniu ucznia do gimnazjum

       uzawodowionego,

     - uczestnictwa w terapii dyslektycznej

     - warsztatów na temat prawa dotyczącego nieletnich

     - zapewnienia bezpieczeństwa w szatniach

     - monitoringu otoczenia szkoły

   - działalności świetlicy dla dzieci niedosłyszących

   - warsztatów języka migowego.

 

6 .Współpraca ze środowiskiem lokalnym

 

   - z policją i inspektorem do spraw nieletnich: pogadanki oraz Strażą Miejską

   - z Biurem Porad Obywatelskich, z MOPS-em,  ze szkołami ponadgimnazjalnymi –

      preorientacja zawodowa ( wizyty szkołach )

   - uczestnictwo w giełdach , spotkania z uczniami różnego typu szkół)

   -   z parafiami Świętego Antoniego i Chrystusa Zbawiciela; przedstawienia związane ze  

     świętami religijnymi, wspólne wigilie, rekolekcje wielkopostne

   - instytucjami o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i społecznym, w organizowaniu

     wydarzeń wpisanych w kalendarz imprez środowiskowych

   - z mediami - informowanie o specyfice , życiu szkoły; obserwowanie i dokumentowanie

     przedsięwzięć szkoły

   - współpraca z poradniami psychologiczno –pedagogicznymi

   - współpraca z Radą Dzielnicy (Wzgórze św. Maksymiliana, Redłowo)

   - współpraca z GODN

   - współpraca z „Solidarnością”, ZNP

   - współpraca z dyrektorami Szkół Podstawowych w ramach promocji Gimnazjum

   - uczestnictwo pedagoga w Zespole Interdyscyplinarnym przy DOPS nr 1

- ze stowarzyszeniami „Effetha” (festyny, imprezy integracyjne – Dzień Głuchego, Dzień  

    Dziecka, imprezy sportowo-rekreacyjne, świąteczne spotkania opłatkowe), ”PEFRON”

    ( Dzień Dziecka , dofinansowanie imprez szkolnych)

- z Katolicką SP, klasami młodszymi SP w dzielnicy ( Justyna Łomża, Koło Teatralne dzieci

    niedosłyszących – wspólne teatralia z przedszkolami z dzielnicy)

   - współpraca z Klubem 3 Flotylli Okrętów Marynarki Wojennej

   - współpraca z Klubem Marynarki Wojennej „Riwiera „                                  

 

 

 1. Działalność Samorządu Uczniowskiego

 

W szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

Wybory do samorządu odbywają się na zasadach demokratycznych pod koniec I semestru.

Uczniowski samorząd współtworzy życie szkoły i jej tradycję. Samorząd pracuje pod kierunkiem opiekuna-nauczyciela, wybranego przez uczniów w wyborach tajnych i bezpośrednich. Jest animatorem wielu akcji, przedsięwzięć, realizuje je i sprawuje nad nimi pieczę.

 

Są to między innymi:

 

       - prowadzenie uroczystości i imprez szkolnych

       - przygotowywanie apeli informacyjno-porządkowych

       - rozwiązywanie sytuacji konfliktowych pojawiających się w społeczności szkolnej

           (debaty)

       - podejmowanie akcji o charakterze charytatywnym

       - działalność informacyjna ( gazeta szkolna, skrzynka interwencyjna)

       - propagowanie pozytywnych wzorców zachowań wśród młodzieży

       - „ Tablica Mistrzów”

       - współpraca ze Schroniskiem dla Zwierząt „Ciapkowo”

     - propagowanie postaw ekologicznych ( zbiórka makulatury, niebezpiecznych odpadów )

       - udział w uroczystościach miejskich

       - organizacja samopomocy koleżeńskiej.

       - wybory przewodniczącego samorządu uczniowskiego oraz rzecznika praw ucznia

 

 1. Działalność Rzecznika Praw Ucznia

Rzecznik Praw Ucznia zostaje wybrany w tajnym głosowaniu zorganizowanym przez samorząd uczniowski na trzyletnią kadencję. Jest to osoba ciesząca się szczególnym zaufaniem zespołu uczniów i rozwiązująca wiele konfliktów. Wszyscy uczniowie zgłaszają się do niego ze swoimi problemami i sprawami. Rzecznik Praw Ucznia dba w szczególności o przestrzeganie Praw i Obowiązków Ucznia w szkole. Prawa i Obowiązki ucznia są wywieszone na korytarzu szkolnym w miejscu dostępnym dla każdego.

 

 1. Wychowanie prozdrowotne - uświadamianie uczniom, że człowiek

     jest jednością w wymiarze zdrowia, psychiki, duchowości, higieny

     osobistej, otoczenia, pracy

 

      - wpajanie i promowanie zasad bezpieczeństwa w domu, szkole, miejscu publicznym,

       - upowszechnianie nawyku zdrowego żywienia

       -   aktywność fizyczna: lekcje wf, siłownia, koło turystyczne, zespół taneczny, SKS,  

         basen,

     -   prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z wadami postawy

     -   profilaktyka uzależnień oparta na Szkolnym Programie Profilaktyki,

     - pogłębianie wiedzy na temat seksualności człowieka, podejmowane na zajęciach

         „wychowanie do życia w rodzinie”

   -    warsztaty dla dziewcząt „Od dziewczynki do kobiety”

      - warsztaty prowadzone przez pedagoga , psychologa

    -   działalność gabinetu higienistki szkolnej

      - stały dostęp do apteczki pierwszej pomocy.

 

 

 1. Dbanie o mienie szkoły

 

Uczenie szacunku do mienia szkolnego poprzez:

- dbałość wychowawcy i zespołu klasowego o wygląd i stan klas, korytarzy, toalet;

- ponoszenie konsekwencji za zniszczenie mienia w postaci:

 • wpłaty określonej kwoty, wynikającej z wartości zniszczonego mienia, na konto  

                szkoły

 • naprawy zniszczonego mienia

- dbanie o tereny zielone wokół szkoły.

 

 1. Zasady wykorzystania zapisów z monitoringu dla realizacji misji wychowawczej szkoły

  

   - w szkole funkcjonuje monitoring wizyjny przez 24 godziny

   - rejestrator monitoringu znajduje się w portierni szkoły przy wejściu

   - rejestrator zapisuje zdarzenia na twardy dysk, są one przechowywane w pamięci do

     jednego miesiąca

   - istnieje także możliwość przegrania danych z twardego dysku

   - bieżący przekaz z monitorów obserwowany jest w ciągu dnia przez woźne, a w nocy przez  

     dozorców

   - zapisy z kamer służą do wyjaśnienia problematycznych sytuacji związanych z niszczeniem

     mienia szkoły, bądź negatywnych zachowań uczniów oraz osób spoza szkoły

   - na wyraźną prośbę Policji zapisy z kamer mogą być udostępnione inspektorowi

 1. nieletnich.

 

 

 1. Rozwijanie tożsamości europejskiej

  

 

   - Dzień Językowy

   - coroczny Międzygimnazjalny Konkurs Wiedzy o Europie

- wycieczki zagraniczne

- Konkurs Piosenki Europejskiej

- celebrowanie Święta Szkoły, dzień nadania Gimnazjum Nr 10 i Gimnazjum

   dla Dzieci Niedosłyszących imienia „Zjednoczonej Europy”.

- konkursy językowe

- projekt edukacyjny „Pod dachami Paryża „

 

 

Program Wychowania podlega corocznej ewaluacji.