Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdyni

 

                    

Na podstawie art. 67a, ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004r., Dz.U. Nr 256, poz.2572 z późn.zm.), Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdyni w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchwala, co następuje:

 • 1W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła zorganizowała stołówkę.

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania i zasady odpłatności z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej.

 

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

–   ZSO nr 6 – oznacza to Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Gdyni

- Dyrektorze -oznacz to Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Gdyni

 • 2

Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

 • uczniowie ZSO nr 6 wnoszący opłaty indywidualnie
 • uczniowie ZSO nr 6, których posiłki dofinansowuje MOPS, DOPS lub GOPS na podstawie decyzji wydawanych przez te ośrodki
 • uczniowie ZSO nr 6, których obiady dofinansowuje Urząd Miasta w ramach profilaktyki uzależnień lub Rada Dzielnicy na podstawie wewnętrznego regulaminu ZSO nr 6 wydanego przez Dyrektora
 • pracownicy ZSO nr 6 wnoszący opłaty indywidualnie            
 • 3

Podmioty wymienione § 2 p.1 korzystają ze stołówki szkolnej po wypełnieniu deklaracji korzystania z posiłków w ZSO nr 6 ( zał. nr 1), której druki pobiera się i składa się w sekretariacie szkoły i uiszczeniu opłaty. Podmioty wymienione w § 2 p.4 korzystają ze stołówki szkolnej poprzez zgłoszenie tego faktu w sekretariacie szkoły i uiszczeniu opłaty.

 • 4

Wysokość opłaty na rok szkolny określana jest, corocznie w zarządzeniu dyrektora ZSO nr 6 i podawana do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń znajdującej się na korytarzu przy stołówce, z tym, że:

- opłata wnoszona przez ucznia za posiłki w stołówce szkolnej jest równa wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie i nie może przekraczać 0.32% minimalnego wynagrodzenia za pracę ,ustalonego na zasadach i w trybie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r. Nr 200,poz.1679 z późn. zm.) .

- pracownicy zatrudnieni na stanowisku kucharza, pomocy kuchennej uprawnieni są do korzystania z bezpłatnego wyżywienia w czasie wykonywania pracy i w okresie prowadzenia żywienia w szkole, w której są zatrudnieni –zgodnie z art.15 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników niebędących Nauczycielami Zatrudnionych w Szkołach i Placówkach Oświatowo – Wychowawczych Prowadzonych Przez Miasto Gdynia.

- dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników niebędących nauczycielami – odpłatność za posiłki pobierana jest w pełnej wysokości uwzględniająca koszt przygotowania posiłku w oparciu o plan finansowy sporządzany na przełomie sierpnia i września w tym : koszty wynagrodzenia pracowników stołówki oraz koszty utrzymania stołówki.

 • 5

Opłaty ustalone na podstawie § 4 wnosi się w okresach miesięcznych z góry do dnia 7 każdego miesiąca, w którym następuje korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej. Opłaty dokonać można w kasie mieszczącej się w sekretariacie ZSO Nr 6.

Opłaty za posiłki można dokonywać również przelewem na rachunek bankowy dochodów wyodrębnionych ZSO nr 6.

Od opłat nieuregulowanych w terminie naliczane będą odsetki ustawowe od dnia następnego po upływie terminu do dnia zapłaty włącznie.

Brak opłaty za posiłki w terminie uprawnia Dyrektora do odmowy wydawania posiłków do czasu uregulowania należności. Za okres nie spożywania posiłków od momentu dokonania odmowy opłata nie jest pobierana. Posiłki wydawane są ponownie od dnia następnego po dniu uregulowaniu należności.

 

 • 6

Odpisu za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu dokonuje się w następnym miesiącu rozliczeniowym, jeśli został spełniony warunek wymieniony w § 7. W szczególnych przypadkach możliwy jest zwrot w gotówce.

 • 7

W przypadku nieobecności ucznia lub pracownika szkoły uprawnionego do korzystania z posiłku w stołówce szkolnej zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku za każdy dzień nieobecności pod warunkiem, gdy nieobecność zostanie zgłoszona nie później niż w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym nieobecność do godziny 14:00. Jeżeli zgłoszenie nieobecności nastąpi w dniu nieobecności za ten dzień opłata nie podlega zwrotowi.

W przypadku rezygnacji z posiłków należy zgłosić ten fakt do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc rezygnacji, w przeciwnym wypadku obowiązuje opłata jak za cały miesiąc.

 • 8

Zgłoszenie nieobecności następuje poprzez osobiste lub telefoniczne poinformowanie o tym fakcie w sekretariacie ZSO nr 6. Zgłoszenia nieobecności względem ucznia dokonuje rodzic lub opiekun prawny, w szczególnych przypadkach wychowawca.

 • 9

Sprawy organizacyjne stołówki:

 

 1. Posiłki wydawane są w dniach, w których odbywają się w szkole zajęcia dydaktyczne na dwóch długich przerwach.

 

 1. Informacje dotyczące jadłospisu podawane są na tablicy ogłoszeń znajdującej się na korytarzu przy stołówce szkolnej.
 2. Podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.
 3. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady, obowiązuje kolejka w jednym szeregu.

  5. Podczas spożywania obiadu nie należy prowadzić głośnych rozmów, biegać po sali lub prezentować innych niestosownych zachowań.

6.Osobą odpowiedzialną za organizację wydawania posiłków jest wychowawca świetlicy.

 1. Posiłki, które nie zostały skonsumowane na skutek nieobecności osoby uprawnionej do korzystania z posiłków w stołówce, a nie zostały odwołane mogą zostać wydane pod koniec drugiej długiej przerwy nieodpłatnie chętnym uczniom ZSO nr 6.
 • 10

Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie dokonuje Dyrektor ZSO nr 6 w postaci pisemnego aneksu.

 • 11

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2011 r. Z tym dniem tracą również moc dotychczasowo obowiązujące regulaminy w tym zakresie.

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdyni